LEETCODE 75. 颜色分类

给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。

此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。

进阶:

 • 你可以不使用代码库中的排序函数来解决这道题吗?

 • 你能想出一个仅使用常数空间的一趟扫描算法吗?

示例 1:

输入:nums = [2,0,2,1,1,0]
输出:[0,0,1,1,2,2]

示例 2:

输入:nums = [2,0,1]
输出:[0,1,2]

示例 3:

输入:nums = [0]
输出:[0]

示例 4:

输入:nums = [1]
输出:[1]

提示:

 • n == nums.length

 • 1 <= n <= 300

 • nums[i]012

2. 标签

 • 数组

 • 双指针

3. 解法 - 双指针

3.1 Java

class Solution {
  public void sortColors(int[] nums) {
    // 数组长度
    int len = nums.length;

    /**
     * 使用 p0 来交换 0,使用 p2 来交换 2
     * 在遍历的过程中,找出所有的 0 交换到数组头部
     * 找出所有的 2 交换到数组尾部
     */
    int p0 = 0, p2 = len - 1;
    
    /**
     * p0 从左向右移动,p2 从右向左移动
     * 在从左向右遍历整个数组时,如果遍历的位置超过了 p2,即可停止遍历
     */
    for (int i = 0; i <= p2; i++) {
      /**
       * 如果找到了2,将 nums[i] 与 nums[p2] 交换
       * 可是这样就会导致一个问题,新的 nums[i] 可能是 0 或者 2
       * 如果是 0 的话,直接结束循环,交换即可
       * 如果是 1 的话,啥也不要做
       * 如果是 2 的话,就不断的与 p2 进行交换,直到 nums[i] 不为 2
       */
      while (i <= p2 && nums[i] == 2) {
        // 交换数字
        int temp = nums[i];
        nums[i] = nums[p2];
        nums[p2] = temp;
        // 别忘记将 p2 左移一个位置
        p2--;
      }
      // 如果找到了0,直接将 nums[i] 与 nums[p0] 交换
      if (nums[i] == 0) {
        // 交换数字
        int temp = nums[i];
        nums[i] = nums[p0];
        nums[p0] = temp;
        // 别忘记将 p0 右移一个位置
        p0++;
      }
    }
  }
}

3.2 复杂度分析

 • 时间复杂度 O(n) :其中 n 是数组 nums 的长度。

 • 空间复杂度 O(1) :原地算法,没有占用额外的存储空间。

4. 参考

最后更新于