LEETCODE 704. 二分查找

给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。

示例 1:

输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9
输出: 4
解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4

示例 2:

输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
输出: -1
解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1

提示:

 1. 你可以假设 nums 中的所有元素是不重复的。

 2. n 将在 [1, 10000]之间。

 3. nums 的每个元素都将在 [-9999, 9999]之间。

2. 标签

 • 二分查找

3. 解法

3.1 Java

class Solution {
  public int search(int[] nums, int target) {
    // 目标值的下标
    int index = 0;
    // 左右边界
    int left = 0;
    int right = nums.length - 1;
    
    // 注意是小于等于
    while (left <= right) {
      index = left + (right - left) / 2;
      if (nums[index] == target)
        return index;
      else if (nums[index] > target)
        right = index - 1;
      else
        left = index + 1; 
    }
    // 没找到
    return -1;
  }
}

3.2 Kotlin

class Solution {
  fun search(nums: IntArray, target: Int): Int {
    // 目标值的下标
    var index = 0
    // 左右边界
    var left = 0
    var right = nums.size - 1

    // 注意是小于等于
    while (left <= right) {
      index = left + (right - left) / 2
      if (nums[index] == target)
        return index
      else if (nums[index] > target)
        right = index - 1
      else
        left = index + 1
    }
    // 没找到
    return -1
  }
}

3.3 复杂度分析

 • 时间复杂度 O(logn) :搜索空间每次循环都会减少一半,二分查找的时间复杂度为对数级别。

 • 空间复杂度 O(1) :变量仅占用了常数大小的额外存储空间。

4. 参考

最后更新于