LEETCODE 448. 找到所有数组中消失的数字

给定一个范围在 1 ≤ a[i] ≤ n ( n = 数组大小 ) 的 整型数组,数组中的元素一些出现了两次,另一些只出现一次。

找到所有在 [1, n] 范围之间没有出现在数组中的数字。

您能在不使用额外空间且时间复杂度为O(n)的情况下完成这个任务吗? 你可以假定返回的数组不算在额外空间内。

示例:

输入:
[4,3,2,7,8,2,3,1]

输出:
[5,6]

2. 标签

 • 数组

 • 哈希表

3. 解法 - 哈希表

3.1 Java

class Solution {
  public List<Integer> findDisappearedNumbers(int[] nums) {
    
    // 使用哈希表记录数字是否出现
    HashMap<Integer, Boolean> hashmap = new HashMap<Integer, Boolean>();
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      hashmap.put(nums[i], true);
    }
    
    // 结果列表
    List<Integer> result = new LinkedList<Integer>();
    
    // 遍历数组找到没有出现的数字即可 
    for (int i = 1; i <= nums.length; i++) {
      if (!hashmap.containsKey(i)) {
        result.add(i);
      }
    }
    
    return result;
  }
}

3.2 复杂度分析

 • 时间复杂度 O(N)

 • 空间复杂度 O(N)

4. 解法 - 原地修改

4.1 Java

class Solution {
  public List<Integer> findDisappearedNumbers(int[] nums) {
    // 遍历整个数组
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      // 把当前数字的值减去1作为新的索引
      int newIndex = Math.abs(nums[i]) - 1;
      // 判断新索引处的nums值是否大于0,如果大于0的话就变成负数
      // 此时,索引的数值(指下标的数值)即在数组中出现过的数字
      if (nums[newIndex] > 0) {
        nums[newIndex] *= -1;
      }
    }
    // 结果列表
    List<Integer> result = new LinkedList<Integer>();
    // 遍历数组
    for (int i = 1; i <= nums.length; i++) {
      // 如果nums没有变成负数,说明此处索引值没有出现过
      if (nums[i - 1] > 0) {
        result.add(i);
      }
    }
    // 返回结果即可
    return result;
  }
}

4.2 复杂度分析

 • 时间复杂度 O(N)

 • 空间复杂度 O(1)

5. 参考

最后更新于